ΕΦΕΤ  
 

 

 

Βασικές Αρχές Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ο πολυχώρος ΥΦΕΝ σε συνεργασία με το ΚΕΚ Honesty συνδιοργανώνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια πάνω σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων,

όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία (Υ.Α. 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007).  

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι, βάσει νόμου, υποχρεωτική για όλους (επιχειρηματίες και προσωπικό)όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις που παράγουν / μεταποιούν / εμπορεύονται / διακινούν τρόφιμα και καλύπτει τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Διενεργείται δε βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που θέτει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκδοση των επίσημων πιστοποιητικών. Η αξία συμμετοχής διαμορφώνεται σε 70€ κατ' άτομο, ενώ οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταβάλλουν επιπλέον και το παράβολο υπέρ ΕΦΕΤ αξίας 30€. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα εκδίδεται προσωρινή βεβαίωση κατάρτισης, η οποία θα ισχύει μέχρι την έκδοση της επίσημης βεβαίωσης που θα χορηγείται από τον ΕΦΕΤ μετά από τη διεξαγωγή εξετάσεων

Εξαιρούνται από την υποχρέωση

οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP οι οποίες μπορούν ή να εφαρμόσουν προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

Επίσης από το προσωπικό εξαιρούνται όσοι διαθέτουν έγκυρο τίτλο σπουδών  σχετικό με θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων  .

 

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών

Η μεγάλη διαφορά μας από τον ανταγωνισμό είναι η ποιότητα εκπαίδευσης και επίσης ότι οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης είναι πάντα στην διάθεσή σας οποιαδήποτε ώρα στον παρών διαδικτυακό τόπο www.markozannes.gr με κόστος 20€