Επιμόρφωση ΕΦΕΤ - Αϊτηση Επιχειρηματία για την επιμόρφωσή του Σεμινάρια - Τεχνικοί Ασφαλείας - Επιδοτούμενα ΛΑΕΚ - ΕΦΕΤ :: markozannes.gr  
 

Προς το φορέα υλοποίησης: ΚΕΚ Honesty Ε.Π.Ε.

Στα πλαίσια της υποχρέωσης που έχω να παρέχω στο προσωπικό της επιχείρησής μου κατάρτιση στην υγιεινή τροφίμων σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/17-08-2007 σας παρακαλώ να με δεχτείτε στο αντίστοιχο πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΕΦΕΤ που θα εκτελέσετε.

Τα προσωπικά μου στοιχεία και στοιχεία της επιχείρησής μου είναι τα παρακάτω:

Προσωπικά και Σοτοιχεία Επιχείρησης
( * )Επώνυμο
( * )Όνομα
( * )Όνομα Πατρός
( * )Όνομα Μητρός
( * )Αρ. Δελτίου Ταυτότητας
( * )Αρχή Έκδοσης Ταυτότητας
( * )Διεύθυνση Κατοικίας
( * )Τ.Κ. Κατοικίας
( * )Ημερομηνίας Γέννησης
( * )Τόπος Γέννησης
( * )Τηλέφωνο
( * )Κινητό Τηλέφωνο
( * )Α.Φ.Μ. (ατομικό) Επιχειρηματία
( * )Δ.Ο.Υ.(ατομική) Επιχειρηματία
( * )Επωνυμία Επιχείρησης
( * )Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
( * )Δ.Ο.Υ. Επιχείρησης
( * )Δραστηριότητα Επιχείρησης
( * )Ταχ. Διεύθυνση Επιχείρησης
( * )Τ.Κ. Επιχείρησης
( * )Τηλέφωνο Επιχείρησης
( * )Fax Επιχείρησης
( * )E-mail Επιχείρησης