Επιμόρφωση ΕΦΕΤ - Αίτηση Εργαζόμενου / Καταρτιζόμενου Σεμινάρια - Τεχνικοί Ασφαλείας - Επιδοτούμενα ΛΑΕΚ - ΕΦΕΤ :: markozannes.gr  
 

Προς το φορέα υλοποίησης: ΚΕΚ Honesty Ε.Π.Ε.

Στα πλαίσια της ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/17-08-2007 σας παρακαλώ να με δεχτείτε στο αντίστοιχο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του ΕΦΕΤ που θα εκτελέσετε.

Τα προσωπικά μου στοιχεία είναι:

Προσωπικά Στοιχεία
( * )Επώνυμο Εργαζόμενου
( * )Όνομα Εργαζόμενου
( * )Όνομα Πατρός
( * )Όνομα Μητρός
( * )Αρ. Δελτίου Ταυτότητας
( * )Αρχή Έκδοσης Ταυτότητας
( * )Διεύθυνση Κατοικίας
( * )Τ.Κ. Κατοικίας
( * )Ημερομηνία Γέννησης
( * )Α.Φ.Μ Καταρτιζόμενου
( * )Δ.Ο.Υ. Καταρτιζόμενου
( * )Α.Μ.Κ.Α. Καταρτιζόμενου
( * )Τηλέφωνο Κατοικίας
( * )Κινητό Τηλέφωνο
( * )E-mail
( * )Επωνυμία Επιχείρησης στην οποία εργάζομαι
( * )Α.Φ.Μ. Επιχείρησης στην οποία εργάζομαι
( * )Δ.Ο.Υ. Επιχείρησης στην οποία εργάζομαι
( * )Δραστηριότητα Επιχείρησης στην οποία εργάζομαι
( * )Τηλέφωνο Επιχείρησης στην οποία εργάζομαι